รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ย. 2564 17:43:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TCC-W4 ครั้งที่ 32 วันที่ 30 กันยายน 2564
หลักทรัพย์
TCC
แหล่งข่าว
TCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 15 ก.ย. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TCC-W4
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 22 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.903
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.10801
วิธีการใช้สิทธิ                     : 
http://www.thaicapital.co.th/%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%9
9%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%a
d%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94
%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c/
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : ผู้ประสานงาน : คุณภาวิณี ตรีกาญจนานันท์
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นส์เพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2685-3600, 091-119-5912
โทรสาร 0-2685-3607
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายบุญอนันต์ ศรีขาว
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้