รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ย. 2564 17:26:00
หัวข้อข่าว
Final Settlement Prices
หลักทรัพย์
TFEX
แหล่งข่าว
TFEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแจ้งราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) สำหรับ
 Interest Rate Futures ที่สิ้นสุดอายุในเดือนกันยายน 2564 ดังนี้

รายละเอียดตามไฟล์ PDF
______________________________________________________________________