รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ย. 2564 17:18:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ DIMET-W4
หลักทรัพย์
DIMET
แหล่งข่าว
DIMET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 15 ก.ย. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : DIMET-W4
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 22 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.50
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : 
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.dimetsiam.co
m%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2F%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%
25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%
2597%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25B4-DIMET-W4-1.pdf&clen=556192&chunk=true
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) 1011 
อาคารศุภาลัย แก
รนด์ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวากรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ : คุณภูริชา บุรณศิริ TEL: 02-049-1041ต่อ 1022
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายนพดล  กาญจนทวีวัฒน์
ตำแหน่ง                       : กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้