รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ย. 2564 17:08:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)
หลักทรัพย์
TTB
แหล่งข่าว
TTB
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 15 ก.ย. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

กรรมการและพนักงาน (ESOP)             
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 149,937,500
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 0.95
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : 14 ก.ย. 2564
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 91,575,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 58,362,500

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 149,937,500
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 91,575,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 58,362,500
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 86,996,250.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 568,972.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าบริการงานเพิ่มทุน (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์), 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน (กระทรวงพาณิชย์), ค่าคัดหนังสือรับรอง และบมจ.005 (กระทรวงพาณิชย์)
และค่าลงประกาศหนังสือพิมพ์ (การเปลี่ยนแปลงทุนฯ)
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 86,427,278.00
___________________________________________________________________________________________________


หมายเหตุ                      :
1.อนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 
ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของ TMB และ TBANK
(ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร) ตามโครงการ TMB Stock Retention Program โดยธนาคารจะเสนอขายหุ้น จำนวน 3
ครั้ง ในราคาเดียวกัน ระหว่างปี 2563-2565
2. ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นธนาคารในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน (วันที่
28 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2563) เท่ากับ 0.93 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 3
วันทำการก่อนวันออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 15 กันยายน 2563 อย่างไรก็ดี
เนื่องจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นธนาคารในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน
มีราคาน้อยกว่ามูลค่าพาร์ที่ 0.95 บาทต่อหุ้น ดังนั้น ราคาเสนอขายจึงเท่ากับ 0.95 บาทต่อหุ้น

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายนริศ อารักษ์สกุลวงศ์
ตำแหน่ง                       : เลขานุการบริษัท


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้