รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ย. 2564 17:06:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ JCKH-W1 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
JCKH
แหล่งข่าว
JCKH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 15 ก.ย. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : JCKH-W1
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 22 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.25
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ (แก้ไข)                 : http://jckh-th.listedcompany.com/warrant_w1.html
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : ฝ่ายการเงินและบัญชี
บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี ชั้น 2
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (66) 2286 9959 โทรสาร (66) 2286 9960
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายอรรถวุฒิ เตชะอุบล
ตำแหน่ง                       : กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้