รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ย. 2564 12:37:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ JCK-W6
หลักทรัพย์
JCK
แหล่งข่าว
JCK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 15 ก.ย. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : JCK-W6
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 22 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 2.00
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : jck.international/ir
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : ฝ่ายการเงินและบัญชี
บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9
อาคารทีเอฟดี แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (66) 2676 4031-6, (66) 26763836-9
โทรสาร (66) 26764039
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : น.ส.สิริพร เตมีนันท์
ตำแหน่ง                       : กรรมการและเลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้