รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ย. 2564 12:33:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ UREKA-W2
หลักทรัพย์
UREKA
แหล่งข่าว
UREKA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ UREKA-W2
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 13 ก.ย. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : UREKA-W2
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 22 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 1
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : http://www.eurekadesign.co.th
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 1
เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 02-192-3737 ต่อ 700
โทรสาร 02-192-3744
อีเมล comsec@eurekadesign.co.th
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : คุณลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ
ตำแหน่ง                       : กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้