รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ย. 2564 08:13:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ BBIK เริ่มซื้อขายวันที่ 16 กันยายน 2564
หลักทรัพย์
BBIK
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BBIK)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : BBIK
ตลาดรอง                      : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : เทคโนโลยี
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 16 ก.ย. 2564
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 16 ก.ย. 2564
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 100,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 100,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 50,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 25,000,000
จัดสรรให้แก่                     : ประชาชนทั่วไป จำนวน 22,500,000 หุ้น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 2,500,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                   : 18.00
วันที่เสนอขาย IPO                  : วันที่ 08 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 10 ก.ย. 2564
ลักษณะธุรกิจ                     :
ที่ปรึกษาด้านกลุยทธ์ และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
______________________________________________________________________