รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.ย. 2564 07:45:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SDC เริ่มซื้อขายวันที่ 16 กันยายน 2564
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (SDC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,143,539,686.20
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 11,435,396,862
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 88,509,562
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,152,390,642.40
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 11,523,906,424
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10000
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 1 และ Advance Opportunities
 Fund ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 20,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 29,239,766 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 1,461.9883
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.684
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 25 ส.ค. 2564
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 1 และ Advance Opportunities
 Fund ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 20,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 30,030,030 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 1,501.5015
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.666
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 01 ก.ย. 2564
จัดสรรรเพื่อ                     : Advance Opportunities Fund 1 และ Advance Opportunities
 Fund ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ 20,000 หน่วย เป็นหุ้นสามัญ 29,239,766 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 1,461.9883
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.684
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 02 ก.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 16 ก.ย. 2564
______________________________________________________________________