รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ก.ย. 2564 08:28:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยกเลิกการเพิ่มทุนให้PP 3ราย ตามมติที่ประชุมEGMครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563
หลักทรัพย์
MORE
แหล่งข่าว
MORE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 ก.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 09 ก.ย. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 05 ส.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 04 ส.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                     : โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน โรงที่ 5 
เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
มิได้ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่มีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 
และตามที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
ประกอบกับบริษัทมีแผนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้
แก่บุคคลในวงจำกัด(Private Placement) ใหม่ตามรายละเอียดที่จะระบุในข้อที่ 5

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 ก.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 3,000,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 3,000,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.05
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมด(ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน)
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 ก.ค. 2563
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 545,000,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 545,000,000
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 12 : 1
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบส        : 05 ส.ค. 2563
ำคัญแสดงสิทธิ (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ         : 04 ส.ค. 2563
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : MORE-W2
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
ครั้งที่ 2 (MORE-W2)
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 2.00
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้