รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ก.ย. 2564 12:48:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ ZIGA-W1 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
ZIGA
แหล่งข่าว
ZIGA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 09 ก.ย. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : ZIGA-W1
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (แก้ไข)        : วันที่ 22 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 1
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : http://www.ziga.co.th/
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : เลขานุการบริษัท
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 999/9,10,11 หมู่ 9 ต.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ 02-8169315-6 ต่อ 212
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้