รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.ย. 2564 18:32:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จาก บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด (แบบ 247-4) (แก้ไข Template)
หลักทรัพย์
SF
แหล่งข่าว
SF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 
(SF)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด
ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ                 : วันที่ 10 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 18 ต.ค. 2564
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 12.00
ราคาสุทธิที่ผู้ขายจะได้                 
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) (แก้ไข)              : 11.9679
การทำคำเสนอซื้อ                   : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
วันที่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ            : 20 ต.ค. 2564
ตัวแทนการรับซื้อ                   : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  : ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ 
ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความตั้งใจที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลา 12
เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อโดยปัจจุบันผู้ทำคำเสนอซื้ออยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปไ
ด้ของการดำเนินการดังกล่าวภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ)
การประเมินความเป็นไปได้ในการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการสำหรับการดำเนินการดังกล่าวซึ
่งยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของกิจการออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯในกรณ
ีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อตัดสินใจจะดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ
ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการและจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยว
ข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป 
ทั้งนี้การเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถ
ือหุ้นของกิจการและตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งภายหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์เสร็จสิ้นสถานะของกิจการในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะสิ้นสุดลงแต่กิจการจะยังดำเนินการต่อไปและยังคงสถานภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้