รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ก.ย. 2564 08:34:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ XPG เริ่มซื้อขายวันที่ 10 กันยายน 2564
หลักทรัพย์
XPG
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (XPG)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,432,835,037.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,865,670,074
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,731,340,141
ทุนใหม่ (บาท)                    : 4,298,505,107.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 8,597,010,215
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1 : 2
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 0.50
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 20 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 26 ส.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 10 ก.ย. 2564
______________________________________________________________________