รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.ย. 2564 18:27:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
หลักทรัพย์
CENTEL
แหล่งข่าว
CENTEL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      


ลาออก                       
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหาร
คำนำหน้าชื่อ                     : ดร.
ชื่อ                         : รณชิต
นามสกุล                       : มหัทธนะพฤทธิ์
วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง               : 15 ก.ย. 2564
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                      
ชื่อตำแหน่ง CFO                    : รองประธานฝ่ายการเงินและบัญชี
คำนำหน้าชื่อ                     : นาย
ชื่อ                         : กันย์
นามสกุล                       : ศรีสมพงษ์
วันที่แต่งตั้ง                     : 15 ก.ย. 2564
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้