รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.ย. 2564 08:45:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจง Trading Alert List
หลักทรัพย์
THCOM
แหล่งข่าว
THCOM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจง Trading Alert List              


เรื่อง                        : ชี้แจง Trading Alert List

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ บริษัท ไทยคม 
จำกัด (มหาชน) (THCOM) เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้า
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและหรือผู้ลงทุนได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน
บริษัทขอชี้แจงดังนี้

1. บริษัทมีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย 
หรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
หรือข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ :
ไม่มี
2. บริษัททราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหรือไม่ :
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสอบถามถึงสาเหตุที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ บริษัท ไทยคม จำกัด 
(มหาชน) (THCOM) เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้านี้

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) พบว่ามีข่าวเผยแพร่ ในวันที่ 7 กันยายน 2564 แจ้งว่า คณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติสำหรับแนวทางดำเนินการตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ("สัญญาสัมปทานดาวเทียม")
กรณีการอนุมัติแก้ไขสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (การแก้ไขสัญญาฉบับที่ 5) โดย
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นควรให้ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ ถือหุ้นใน บมจ. ไทยคม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51
ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และ ได้อนุมัติโครงการดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์)
โดยเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา โดยกำหนดให้ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์)
ผนวกเข้ามาเป็นดาวเทียมภายใต้สัญญาสัมปทานดาวเทียม
 
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังไม่ได้รับหนังสือ หรือ เอกสารใดจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด
โดยหากมีความชัดเจนหรือได้รับทราบในรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว บริษัทฯ
จะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
3. สารสนเทศอื่นที่บริษัทต้องการชี้แจง (ถ้ามี)        :
ไม่มี

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายสลิล จารุจินดา )
                  หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้