รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ก.ย. 2564 07:03:00
หัวข้อข่าว
10 กันยายน 2564 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ TH100
หลักทรัพย์
TH100
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายสุดท้ายของ TH100
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET100 ETF (TH100)
คำอธิบายรายการ                   :
เนื่องจากเลิกกองทุน โดยวันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน 
เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
วันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์            : 10 ก.ย. 2564
วันที่เพิกถอนหลักทรัพย์                : 16 ก.ย. 2564
______________________________________________________________________