รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ก.ย. 2564 18:04:00
หัวข้อข่าว
SET News :ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส่งเสริมความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการและความรู้ด้านตลาดทุน
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                       JOINT 
RELEASE
                                                  
ฉบับที่ 66/2564
                                                 3 
กันยายน 2564

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ส่งเสริมความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการและความรู้ด้านตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ส่งเสริมความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการและความรู้ด้านตลาดทุน โดยร่วมกันออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
รวมถึงแนวทางการเรียนรู้และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ทันสมัย
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งเสริมการสร้างบุคลากรคุณภาพสู่สังคม

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market 'Work' for
Everyone" ซึ่งภารกิจสำคัญส่วนหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ฯ
คือการส่งเสริมความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่
นิสิตนักศึกษาให้มีความรู้ด้านการเงินการลงทุนและความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ
อันเป็นพื้นฐานต่อการเติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับทุกอุตสาหกรรม
และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

"ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนาม MOU 
ส่งเสริมความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการและความรู้ด้านตลาดทุนกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง โดย MOU
ครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความรู้ด้านการเงินการลงทุนและความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับการเปลี
่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน โดยนำองค์ความรู้จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ผสานเข้ากับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
และส่งต่อองค์ความรู้ไปยังนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชน
ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคม" ดร. ภากร กล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีพันธกิจหลักคือ การเป็น Practice-University
ที่ให้ความรู้และพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาเชิงปฏิบัติการ
ทั้งทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถใช้นวัตกรรมและดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ หรือที่เรียกว่า IDE
(Innovation Driven Entrepreneurship) โดยความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้
เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเงินการลงทุน รวมถึงด้านการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา
ให้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญผ่านองค์ความรู้ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ
การพัฒนาหลักสูตรในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการพันธุ์ใหม่ (The NEXT Gen) ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี
การเชื่อมโยงหลักสูตร AISA เข้ากับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต aMBA (Analyst MBA)
สำหรับนักศึกษาปริญญาโท เพื่อสร้างบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน
การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ
รวมทั้งร่วมออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปฎิบัติการเทรดหุ้น
ซึ่งจะเป็นมิติใหม่ของการเรียนรู้และการสัมผัสประสบการณ์จริง

"นอกจากนี้ ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันโลกธุรกิจยุคปัจจุบันและรองรับอนาคต
ด้วยความร่วมมือจากองค์กรภาคธุรกิจเครือข่ายหอการค้าไทย ที่มีมากกว่า 100,000 องค์กร
กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของหอการค้าไทย (YEC) เพื่อตอกย้ำการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจ
ที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจ
ซึ่งทั้งหมดนี้นับเป็นอีกก้าวของการทำงานที่จะเร่งสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมุ่งสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างความยั่งยืนให้แก่ภาคธุรกิจและตลาดท
ุนไทย" รศ. ดร. ธนวรรธน์ กล่าวเสริม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2547 
ถึงปัจจุบัน มีนิสิตนักศึกษาที่ได้รับความรู้ด้านการเงินการลงทุนแล้วกว่า 400,000 คน
ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อาทิ มุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) 128 จุด ศูนย์เรียนรู้การลงทุน (SET
Investment Center หรือ SET IC) 7 แห่ง กิจกรรม SET @ Campus การอบรม
รวมถึงการนำความรู้ด้านตลาดทุนเข้าไปอยู่ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
สถาบันการศึกษาที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/happymoney

                "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________