รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ก.ย. 2564 18:26:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
หลักทรัพย์
DELTA
แหล่งข่าว
DELTA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
รายละเอียด                     :
เรื่อง  ชี้แจงข้อมูลเนื่องจากสถานการณ์ซื้อขายหลักทรัพย์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

  ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีหนังสือลงวันที่ 2 กันยายน 2564 ขอให้ บริษัท เดลต้า 
อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (" บริษัทฯ ")
ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ เนื่องจากปริมาณและราคาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเร็ว ๆ นี้
  บริษัทฯ ขอชี้แจงให้ทราบว่าบริษัทฯ ไม่มีพัฒนาการที่สำคัญใด ๆ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายอนุสรณ์ มุทราอิศ )
                  กรรมการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้