รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ก.ย. 2564 08:41:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้ SLM เข้าสู่ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
หลักทรัพย์
SLM
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศให้บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SLM) 
เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน กรณีงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์นั้น

เนื่องจาก SLM ได้ดำเนินการแก้ไขเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนแล้ว โดยงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2564  
ที่บริษัทนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่ามากกว่าศูนย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงประกาศให้ SLM เข้าสู่ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ซึ่ง SLM
จะต้องดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในวันที่ 1 กันยายน 2566 หาก SLM
ไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ของ SLM ยังคงถูกขึ้นเครื่องหมาย SP และ NC 
จนกว่าจะสามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้
______________________________________________________________________