รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ย. 2564 17:00:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่คำถามและคำตอบในแบบเสนอคำถามสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน ในการรายงานข้อมูลแทนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1
หลักทรัพย์
TIF1
แหล่งข่าว
TIF1
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ กอ. 106/2564
            วันที่ 1 กันยายน 2564
เรื่อง  การเผยแพร่คำถามและคำตอบในแบบเสนอคำถามสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน 
ในการรายงานข้อมูลแทนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย   สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบ 
จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูลแทนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564 ของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1
ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 ("กองทุนรวม")
ได้นำส่งและเผยแพร่ข้อมูลแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564
พร้อมทั้งแนบแบบเสนอคำถามสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ตั้งแต่วันที่
16 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบข้อมูลของกองทุนรวมและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ 
ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นั้น
บริษัทจัดการขอเรียนว่า บริษัทจัดการได้รวบรวมคำถามและจัดทำสรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบ 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ พร้อมทั้งได้เผยแพร่คำถามและคำตอบดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่
www.one-asset.com ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


      ขอแสดงความนับถือ


  (นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร)
 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทรศัพท์ 02-659-8837, 8843 และ 8878
                      สิ่งที่ส่งมาด้วย

สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบ 
จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูลแทนการประชุมสามัญผู้ถือ
หน่วยลงทุนประจำปี 2564 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 ("กองทุนรวม")

คำถามที่ 1  ขอทราบรายละเอียดของผู้เช่าที่ยกเลิกสัญญาเช่าในไตรมาส 1 เนื่องจากรายได้ในไตรมาส 1ลดลงถึง 
5.05 ล้าน เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
คำตอบ   ผู้เช่าที่ยกเลิกสัญญาเช่าในไตรมาส 1 ปี 2564 มีจำนวน 1 รายคือ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี่ 
(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเช่าพื้นที่โรงงานแฟลตอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
แต่หากเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2563 จำนวนผู้เช่าลดลง 2 ราย
ซึ่งทำให้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการลดลงเป็นจำนวนเงินประมาณ 2 ล้านบาท
แต่อีกสาเหตุที่รายได้ค่าเช่าและค่าบริการในงบการเงินลดลงรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 5 ล้านบาท
เนื่องจากการบันทึกบัญชีของกองทุนด้วยวิธีเส้นตรงตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 16/2563
เรื่องมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาทขอ
งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คำถามที่ 2  สำหรับโรงงานที่ว่างลงตอนนี้ หาผู้เช่าได้แล้วหรือไม่
คำตอบ  ขณะนี้ โรงงานดังกล่าวได้มีผู้เช่ารายใหม่แล้ว 
ซึ่งพื้นที่เช่าลดลงจากผู้เช่ารายเดิมประมาณครึ่งหนึ่ง แต่อัตราค่าเช่าต่อตารางเมตรเพิ่มขึ้น
ทำให้กองทุนมีรายได้ค่าเช่าจากผู้เช่ารายใหม่ประมาณร้อยละ 61 ของผู้เช่ารายเดิม
ส่วนพื้นที่เช่าที่เหลือของโรงงานดังกล่าวและโรงงานอื่นๆที่ยังว่างอยู่ ทางกองทุนได้ให้ทางบริษัท
เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์พยายามเร่งหาผู้เช่าใหม่

คำถามที่ 3  ในไตรมาส 2 คาดว่ารายได้จากการเช่าและบริการจะลดลงอีกหรือไม่
คำตอบ  ในไตรมาส 2 ปี 2564 ทางกองทุนคาดว่ารายได้จากการเช่าและบริการจริงน่าจะใกล้เคียงกับไตรมาส 1
 
คำถามที่ 4  ในปีบัญชีนี้จะมีลูกค้าขอยกเลิกสัญญาอีกหรือไม่ และรายได้ทั้งปีจะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ 
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
คำตอบ   ในไตรมาส 3 ปี 2564 มีผู้เช่าจะครบกำหนดสัญญาเช่า 1 ราย ซึ่งได้แจ้งความประสงค์ไม่ต่อสัญญา 
อย่างไรก็ดี ทางกองทุนได้ให้ทางบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์พยายามเร่งหาผู้เช่าใหม่ รวมทั้งโรงงานอื่นซึ่งว่างอยู่
จึงยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่ารายได้ทั้งปีจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าใด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้