รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.ย. 2564 16:40:00
หัวข้อข่าว
SET News :ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์ (CV) เริ่มซื้อขาย 2 ก.ย. นี้
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                     ฉบับที่ 64 /2564
                              1 กันยายน 2564

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์ (CV) เริ่มซื้อขาย 2 ก.ย. นี้

บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์ ผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจร 
พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 ก.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,992
ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า "CV"

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์
เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "CV" ในวันที่ 2 กันยายน 2564 นี้

CV ประกอบธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจร ได้แก่ 1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
2)
ธุรกิจด้านงานวิศวกรรมก่อสร้างที่มุ่งเน้นงานให้บริการงานก่อสร้างโรงไฟฟ้ากลุ่มพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวม
วล ขยะ ชีวภาพ และ พลังงานแสงอาทิตย์ และงานก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป และ 3)
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียน ปัจจุบัน CV มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 4
โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 26.2 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 โครงการ และโรงไฟฟ้าขยะ 1
โครงการ

CV มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 640 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 960 
ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 320 ล้านหุ้น
โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท
และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564 ในราคาหุ้นละ 3.9 บาท
คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,248 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,992 ล้านบาท โดยมี
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์ เปิดเผยว่า CV 
มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการและดำเนินการผลิตของโรงไฟฟ้า
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงนับเป็นก้าวสำคัญของบริษัท
ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ และส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน
พร้อมทั้งมีความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างเงินทุน ทั้งนี้ CV
มีแผนจะนำเงินจากการระดมทุนไปขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
โดยจะเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าชธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก
กำลังการผลิตติดตั้ง 7.36 เมกะวัตต์ พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตติดตั้ง
39.8 เมกะวัตต์ และพัฒนาโครงการและ/หรือเข้าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
รวมถึงลงทุนในกิจการด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่อง นอกจากนี้
เงินที่ได้จากการระดมทุนส่วนหนึ่งจะใช้ในชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน ชำระคืนเงินกู้ยืมกรรมการ
และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

CV มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มครอบครัวศักดิ์สิทธิเสรีกุล ถือหุ้น 28.2% 
กลุ่มครอบครัวบัณฑิตกฤษดา ถือหุ้น 16.7% และกลุ่มครอบครัวเลิศเรืองศุภกุล ถือหุ้น 14.6%
ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
             
CV มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 
ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฏหมาย ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ 
www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปที่ www.cloverpower.co.th และที่เว็บไซต์ www.set.or.th

                    "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________