รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ส.ค. 2564 18:11:00
หัวข้อข่าว
การโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และการเสนอขายหุ้นในบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ให้แก่ประชาชนทั่วไป
หลักทรัพย์
CPF
แหล่งข่าว
CPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (MAKRO)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
1. บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด ("CPM") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ CPF ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ
2. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด ("CPH")
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 43.50
การทำคำเสนอซื้อ                   : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
หมายเหตุ                      : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน Makro 
จะเกิดขึ้นเมื่อ CPM และ CPH ได้มาซึ่งหุ้นใน Makro
จนมีสัดส่วนการถือหุ้นข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) ทั้งนี้
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ Makro และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ("CPALL") 
มีมติอนุมัติให้เข้าทำรายการต่าง ๆ ของแต่ละบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมด ("EBT")
2) การทำ EBT เสร็จสมบูรณ์ และ
3) บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด ("CPRH") ได้ส่งมอบหุ้นใน Makro ให้แก่ CPM และ CPH แล้ว
โดย CPM จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Mandatory Tender Offer) ใน Makro ร่วมกับ CPH ในราคาหุ้นละ 
43.50 บาท โดยที่ CPM จะรับซื้อหุ้นสามัญใน Makro เป็นสัดส่วนหนึ่งในสามและ CPH จะรับซื้อหุ้นสามัญใน
Makro ในสัดส่วนสองในสามของจำนวนหุ้นที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน
Makro ดังกล่าว ซึ่งจำนวนหุ้นสูงสุดที่ CPM
ต้องรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้จะมีจำนวนไม่เกิน 110,699,500 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 43.50
 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,815,428,250 บาท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้