รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ส.ค. 2564 17:23:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 4 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ("WAVE-W2")
หลักทรัพย์
WAVE
แหล่งข่าว
WAVE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 31 ส.ค. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : WAVE-W2
วันใช้สิทธิ                      : 15 ก.ย. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 08 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 14 ก.ย. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 0.70
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ                     : www.wave-groups.com
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ              : บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหาชน)
("ตัวแทนการจองซื้อหุ้นฯ")
เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทร
เหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0-2088-9917 (คุณชาลิสา) / 0-2088-9614 (คุณชุ
มาวดี) / 0-2088-9916 (คุณพรพรรณ) /
0-2088-9853 (คุณสุรศักดิ์)
www.th.rhbtradesmart.com
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายแมทธิว กิจโอธาน
ตำแหน่ง                       : ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้