รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ส.ค. 2564 17:23:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงแนวทางแก้ไขเหตุแห่งการเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจากกรณี SP จะครบ 2 ปีเนื่องจากกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน กรณีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ และกรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน 3 ปีติดต่อกัน(แก้ไข)
หลักทรัพย์
PE
แหล่งข่าว
PE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง (แก้ไข)                    : ชี้แจงแนวทางแก้ไขเหตุแห่งการเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากกรณี
SP จะครบ 2 ปีเนื่องจากกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์
และผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน 3 ปีติดต่อกัน (แก่ไข)


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ )
                  กรรมการผู้จัดการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้