รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ส.ค. 2564 08:30:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ KOOL เริ่มซื้อขายวันที่ 1 กันยายน 2564
หลักทรัพย์
KOOL
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 
(KOOL)
ทุนเดิม (บาท)                    : 180,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 720,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 72,000,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 198,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 792,000,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25000
จัดสรรรให้                     : นายฐิติวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ 30,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 0.852
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 25 ส.ค. 2564
จัดสรรรให้                     : นายโชคชัย ศฤงคารชยธวัช 20,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 0.852
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 25 ส.ค. 2564
จัดสรรรให้                     : นางสาวอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ 12,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 0.852
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 25 ส.ค. 2564
จัดสรรรให้                     : นายเกษม ฉันท์วีรวงศ์ 10,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 0.852
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 25 ส.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 01 ก.ย. 2564
______________________________________________________________________