รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ส.ค. 2564 08:22:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของ BYD
หลักทรัพย์
BYD
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย C                 

ชื่อย่อหุ้น                      
 - บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (BYD)
ปลดเครื่องหมาย                    : C
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 01 ก.ย. 2564
เหตุผล                       :
 - ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว
   สำหรับงบการเงิน งวดครึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
หมายเหตุ                      :
ทุนชำระแล้ว หมายถึง 
ทุนชำระแล้วที่หักส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและ/หรือส่วนต่ำจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
______________________________________________________________________