รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ส.ค. 2564 18:58:00
หัวข้อข่าว
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และการทำคำเสนอหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

วันที่ 30 สิงหาคม 2564  

ที่ 51/2564/038
  
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 
และการทำคำเสนอหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
(มหาชน) ("SF") กับบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกลุ่มผู้ถือหุ้น
รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เมื่อวันที่ 25
สิงหาคม 2564 นั้น
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด ("เซ็นทรัลเวิลด์") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ
ถือหุ้นทั้งทางตรงและอ้อมรวมร้อยละ 100 ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ SF เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,111,781,388
หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 52.15 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SF
ในราคาซื้อขายหุ้นละ 12.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,341,376,656 บาท เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 30
สิงหาคม 2564
ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าวเสร็จสิ้นและเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ 
มีอยู่แล้วจะทำให้สัดส่วนจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ และเซ็นทรัลเวิลด์ถืออยู่ใน SF เป็นจำนวนทั้งสิ้น
1,199,370,588 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 56.26 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SF
โดยเซ็นทรัลเวิลด์มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ SF เป็นจำนวนทั้งสิ้น 932,550,343
หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 43.74 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SF)
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ในราคาเดียวกันกับราคาซื้อขายตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่ราคาหุ้นละ 12.00 บาท
คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 11,191 ล้านบาท ("การทำคำเสนอซื้อ") โดยภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ
บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิกถอน SF ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
หากมีความชัดเจนแล้วจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
-อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
(นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 
(SF)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ (แก้ไข)                 :
บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด
ระยะเวลาทำคำเสนอซื้อ (เพิ่มเติม)            : วันที่ 10 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 15 ต.ค. 2564
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 12.00
ราคาสุทธิที่ผู้ขายจะได้                 
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) (แก้ไข)              : 11.96
การทำคำเสนอซื้อ                   : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
วันที่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อ (เพิ่มเติม)       : 19 ต.ค. 2564
ตัวแทนการรับซื้อ (เพิ่มเติม)              : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ (แก้ไข)                   : โดยภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อ บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิกถอน
 SF ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากมีความชัดเจนแล้วจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้