รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ส.ค. 2564 17:02:00
หัวข้อข่าว
การไม่ปรับสิทธิของ META-W5
หลักทรัพย์
META
แหล่งข่าว
META
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ              

เรื่อง                        : การไม่ปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : META-W5
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เมตะ
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5
การปรับสิทธิ                    
เหตุผลที่ไม่ปรับสิทธิ                  : ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น
 จำกัด
(มหาชน) ("บริษัทฯ") โดยได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญประจำปี 2564 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
1.  การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 17
สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอ
ขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
จำนวน 184,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.61 บาท และ
2.  การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 25
สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอ
ขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน
127,513,739 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.53 บาท นั้น
บริษัทฯ จะไม่ปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ
เนื่องจากไม่เข้าเหตุของการปรับสิทธิ ดังต่อไปนี้ :
ตามข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เม
ตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (META-W5) สำหรับผู้ถือ
หุ้นเดิม ข้อ 3.3.1 (ค) ซึ่งกำหนดการปรับสิทธิฯ เมื่อบริษัทฯ เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป ใน
ราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
ฯ และข้อ 3.3.1 (ง) ซึ่งกำหนดเมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์
ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/
หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์
ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
(เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ)
โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ
ดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ"
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายออง ทีฮา
กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้