รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ส.ค. 2564 17:01:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้บุคคลในวงจำกัด ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (แก้ไข)
หลักทรัพย์
META
แหล่งข่าว
META
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ส.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร (หุ้น)              : 127,513,739
จำนวนรวมของหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)             : 127,513,739
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร (แก้ไข)       : นายกิตติศักดิ์ ขาวใบรัก
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (แก้ไข)           : 40,196,077
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน (แก้ไข)          : 2.74
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.53
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร (เพิ่มเติม)       : นายบดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม)          : 31,435,308
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน (เพิ่มเติม)         : 2.14
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)          : 0.53
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร (เพิ่มเติม)       : นายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม)          : 30,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน (เพิ่มเติม)         : 2.04
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)          : 0.53
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร (เพิ่มเติม)       : นายเบ็น วิวัฒน์วารินทร์
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม)          : 10,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน (เพิ่มเติม)         : 0.68
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)          : 0.53
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร (เพิ่มเติม)       : นางสาวศิริรัตน์ ตังคะประเสริฐ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม)          : 10,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน (เพิ่มเติม)         : 0.68
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)          : 0.53
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร (เพิ่มเติม)       : นายสุธี แสงเสรีชน
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม)          : 3,921,569
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน (เพิ่มเติม)         : 0.27
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)          : 0.53
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร (เพิ่มเติม)       : นางสาวนันทิกา ไกรบุบผา
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม)          : 1,960,785
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน (เพิ่มเติม)         : 0.13
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)          : 0.53
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 26 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 26 ส.ค. 2564
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 127,513,739
(หุ้น)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้