รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ส.ค. 2564 13:09:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5) (แก้ไข)
หลักทรัพย์
KOOL
แหล่งข่าว
KOOL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 27 ส.ค. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร (แก้ไข)         : นายฐิติวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (แก้ไข)             : 30,000,000
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น) (แก้ไข)             : 30,000,000
นายโชคชัย ศฤงคารชยธวัช(แก้ไข)
  20,000,000  (แก้ไข)
  20,000,000  (แก้ไข)
นางสาวอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ(แก้ไข)
  12,000,000  (แก้ไข)
  12,000,000  (แก้ไข)
นายเกษม ฉันท์วีรวงศ์(แก้ไข)
  10,000,000  (แก้ไข)
  10,000,000  (แก้ไข)
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 530,000,000
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 0.852
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (แก้ไข)             : วันที่ 25 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 26 ส.ค. 2564
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น)               : 72,000,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 458,000,000

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 530,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 72,000,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 458,000,000
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 61,344,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 38,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  :  -ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงทนชำระแล้ว (เพิ่มทุน) 
18,000 บาท
  - ค่าบริการจดทะเบียนเพิ่มทุน 20,000 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 61,306,000.00
___________________________________________________________________________________________________


หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัด ได้จองซื้อ และชำระค่าหุ้น ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายนพชัย วีระมาน
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้