รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 ส.ค. 2564 07:07:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ META เริ่มซื้อขายวันที่ 31 สิงหาคม 2564
หลักทรัพย์
META
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (META)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,339,661,919.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,339,661,919
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 127,513,739
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,467,175,658.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,467,175,658
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : บุคคลเฉพาะเจาะจง 7 ราย
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 0.53
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 26 ส.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 31 ส.ค. 2564
______________________________________________________________________