รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ส.ค. 2564 17:08:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะไม่นำมารวมในการคำนวณดัชนี
หลักทรัพย์
APEX
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        หลักทรัพย์ที่นํามารวมในการคํานวณดัชนี / หลักทรัพย์ที่ไม่รวมในการคํานวณดัชนี

เรื่อง                        :
ขอแจ้งรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะไม่นำมารวมในการคำนวณดัชนี

ชื่อบริษัท                      :
 - บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)(APEX)
วันที่มีผล                      : 31 ส.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ถูก
สั่งพักการซื้อขายติดต่อกันครบ 3 เดือน มารวมในการคำนวณดัชนี
ราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (SET Index)