รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ส.ค. 2564 18:45:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2564
หลักทรัพย์
GPSC
แหล่งข่าว
GPSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ส.ค. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 09 ก.ย. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 08 ก.ย. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 22 ก.ย. 2564
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

             ลงลายมือชื่อ _________________
                   ( นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี )
                    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน  
                 ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

หมายเหตุ                      :
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564
ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.50
บาท บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,409,864,683.50 บาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 33
ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10
แต่ได้สิทธิการเครดิตภาษีสำหรับการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร
โดยเงินปันผลจำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10
ซึ่งสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณสิบส่วนเก้าสิบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้