รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ส.ค. 2564 18:17:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกลุ่มผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

วันที่ 25 สิงหาคม 2564  
ที่ 51/2564/037
แจ้งการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกลุ่มผู้ถือหุ้น
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สรุปสาระสำคัญสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
(มหาชน) ("SF") กับบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("กลุ่มเมเจอร์")
และการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ SF โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อน
รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลท.") ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นสามัญของ SF 
("บันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้น") กับกลุ่มผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยกลุ่มนายอรณพ จันทรประภา กลุ่มนายพงศ์กิจ
สุทธพงศ์ กลุ่มนายนพพร วิฑูรชาติ และกลุ่มนายสมนึก พจน์เกษมสิน ("กลุ่มผู้ถือหุ้น")
รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลท. ในวันเดียวกัน
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 บริษัทฯ โดยบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด 
(บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งทางตรงและอ้อมรวมร้อยละ 100) กลุ่มเมเจอร์
และกลุ่มผู้ถือหุ้นได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ SF แล้วเสร็จ โดยคาดว่าบริษัทฯ จะซื้อหุ้น SF
โดยปราศจากภาระติดพันภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ("ธุรกรรมการซื้อหุ้น") ทั้งนี้
ความสำเร็จของธุรกรรมการซื้อหุ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาซื้อขายหุ้นรวมถึงเงื่อนไขบังคับก่
อนต่าง ๆ ที่ระบุไว้ระหว่างคู่สัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
(นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 
(SF)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 12.00
การทำคำเสนอซื้อ                   : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
หมายเหตุ                      : 
ความสำเร็จของการทำคำเสนอซื้อขึ้นอยู่กับธุรกรรมการซื้อหุ้นซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาซื้
อขายหุ้นและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) รวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ
ที่ระบุไว้ระหว่างคู่สัญญา
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้