รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ส.ค. 2564 13:29:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้บุคคลในวงจำกัด ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
หลักทรัพย์
META
แหล่งข่าว
META
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ส.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร (หุ้น)              : 127,513,739
จำนวนรวมของหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)             : 127,513,739
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : นายกิตติศักดิ์ ขาวใบรัก
นายบดินทร์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์
นายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล
นายเบ็น วิวัฒน์วารินทร์
นางสาวศิริรัตน์ ตังคะประเสริฐ
นายสุธี แสงเสรีชน
นางสาวนันทิกา ไกรบุบผา
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 127,513,739
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 8.69
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.53
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 26 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 26 ส.ค. 2564
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 127,513,739
(หุ้น)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้