รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ส.ค. 2564 08:11:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TCAP เริ่มซื้อขายวันที่ 26 สิงหาคม 2564
หลักทรัพย์
TCAP
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (TCAP)
ทุนเดิม (บาท)                    : 11,651,297,030.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,165,116,547
- หุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)                  : 13,156
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 30
- หุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)                  : -30
ทุนใหม่ (บาท)                    : 11,651,297,030.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,165,116,577
- หุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)                  : 13,126
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 10.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 30 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 1
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.00
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 13 ส.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 26 ส.ค. 2564
______________________________________________________________________