รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ส.ค. 2564 19:15:00
หัวข้อข่าว
การยกเลิกและกำหนดวันประชุมและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2564 (Record Date) ใหม่
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              : 24 ส.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)               : 07 ต.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 08 ก.ย. 2564
date) (แก้ไข)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (แก้ไข)           : 07 ก.ย. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ , พิจารณาเปลี่ยนชื่อ 
และตราประทับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ
ที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ,
พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม
สถานที่ประชุม                     : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ 200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน 
อินเตอร์เนชั่นแนล ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้