รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ส.ค. 2564 12:48:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นบุริมสิทธิ (F53-5) (แก้ไข)
หลักทรัพย์
TCAP
แหล่งข่าว
TCAP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 16 ส.ค. 2564

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

หุ้นบุริมสิทธิ                     

  หุ้นสามัญ                    
   ชื่อย่อหุ้นบุริมสิทธิ (เพิ่มเติม)            : TCAP-P
   ชื่อหุ้นบุริมสิทธิ (เพิ่มเติม)             : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
   จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ ที่แปลงสภาพ (หุ้น)         : 30
(เพิ่มเติม)
   จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ ที่ยังไม่ได้แปลงสภาพ        : 13,126
(หุ้น) (เพิ่มเติม)
   อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นบุริมสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
(เพิ่มเติม)
   ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)       : 0
   วันที่แปลงสภาพ (เพิ่มเติม)"            : วันที่ 13 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 13 ส.ค. 2564
   จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)       : 30
(เพิ่มเติม)
   จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)       : 13,126
 (เพิ่มเติม)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง
ตำแหน่ง                       : เลขานุการบริษัท


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้