รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ส.ค. 2564 17:15:00
หัวข้อข่าว
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
2564 มีมติสำคัญดังนี้
1.  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระในวันที่ 26 สิงหาคม 
2564 เป็นคณะกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม
2564 เป็นต้นไป โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ     นายคมกริช   ประชากริช
กรรมการตรวจสอบ       นายชรินทร์   หาญสืบสาย
กรรมการตรวจสอบ       นายธวัช     ผลความดี

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอส่งแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้