รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ส.ค. 2564 08:36:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ IRCP เริ่มซื้อขายวันที่ 24 สิงหาคม 2564
หลักทรัพย์
IRCP
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) (IRCP)
ทุนเดิม (บาท)                    : 127,149,873.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 254,299,746
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 159,001,931
ทุนใหม่ (บาท)                    : 206,650,838.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 413,301,677
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1.4030331 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 0.80
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 22 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 13 ส.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 24 ส.ค. 2564
______________________________________________________________________