รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ส.ค. 2564 20:11:00
หัวข้อข่าว
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด,การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน,การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ,การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2564
หลักทรัพย์
PSG
แหล่งข่าว
PSG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 ส.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 12 ต.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 03 ก.ย. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 02 ก.ย. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สถานที่ประชุม                     : ประชุมผ่านสื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมบริษัท
______________________________________________________________________


การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 ส.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 54,044,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 54,044,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : 1. นางปณิชา ดาว
2. นางสาวฐิติมา ธนากรโยธิน
3. นายชัยยศ จิรบวรกุล
4. นายอดิศร จ.จิตต์เจริญชัย
5. นายกิตติโชติ หริตวร
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 54,044,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 83.15
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.02
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 54,044,000,000
(หุ้น)
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้