รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ส.ค. 2564 08:04:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ APEX เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนวันที่ 23 สิงหาคม 2564
หลักทรัพย์
APEX
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (APEX)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,999,900,216.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,999,800,433
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 34,698,918
ทุนใหม่ (บาท)                    : 2,017,249,675.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,034,499,351
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 0.10
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 05 ส.ค. 2564 ถึงวันที่ 11 ส.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 23 ส.ค. 2564
หมายเหตุ                      :

APEX เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ 
จะยังคงสั่งห้ามการซื้อหรือขายหุ้นเพิ่มทุนและหุ้นเดิมของ APEX ต่อไป
จนกว่าบริษัทจะดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้
______________________________________________________________________