รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ส.ค. 2564 17:04:00
หัวข้อข่าว
การไม่ปรับสิทธิของ BROOK-W7
หลักทรัพย์
BROOK
แหล่งข่าว
BROOK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ              

เรื่อง                        : การไม่ปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : BROOK-W7
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
บรุ๊คเคอร์
กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7
การปรับสิทธิ                    
เหตุผลที่ไม่ปรับสิทธิ                  : 
บริษัทจะไม่ปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ
เนื่องจากไม่เข้าเหตุของการปรับสิทธิ ดังต่อไปนี้ :
 - จ่ายเงินปันผลเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
หมายเหตุ                      :
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการคำนวณการปรับสิทธิ (ถ้ามี) เมื่อผลการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม
2564 ปรากฎตามงบการเงินฉบับตรวจสอบออกมาเรียบร้อยแล้วและการจ่ายเงินปันผลครอบคลุมถึงระยะเวลาดำเนิน
การ 31 ธันวาคม 2564 ได้รับการอนุมัติเป็นที่สิ้นสุดตามกฎหมาย
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายชาญ บูลกุล
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้อำนวยการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้