รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ส.ค. 2564 12:59:00
หัวข้อข่าว
ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2564 และแก้ไขกำหนดการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
หลักทรัพย์
META
แหล่งข่าว
META
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              : 17 ส.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร (หุ้น) (แก้ไข)          : 184,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (แก้ไข)          : 184,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (แก้ไข)          : 184,000,000
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) (แก้ไข)        : 8 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) (แก้ไข)          : 0.61
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 20 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 27 ก.ย. 2564
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 01 ก.ย. 2564
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) 
(แก้ไข)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 31 ส.ค. 2564
(แก้ไข)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้