รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ส.ค. 2564 12:40:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
IRCP
แหล่งข่าว
IRCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 18 ส.ค. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 181,250,000
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1.4030331 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 0.80
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 22 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 13 ส.ค. 2564
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 159,001,931
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 22,248,069

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 181,250,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 159,001,931
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 22,248,069
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 127,201,544.80
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 1,266,203.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน 128,000 บาท
ค่าบริการตัวแทนรับจองหุ้นเพิ่มทุน 775,250 บาท
ค่าบริการนายทะเบียน 312,953 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 50,000 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 125,935,341.80
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายแดน เหตระกูล
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายนิคม วานิชวัฒนรำลึก
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้