รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ส.ค. 2564 09:18:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย C                 

ชื่อย่อหุ้น                      
 - บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL)
 - บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (STAR)
 - บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (W)
ปลดเครื่องหมาย                    : C
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 18 ส.ค. 2564
เหตุผล                       :
 - ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว
   สำหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
หมายเหตุ                      :
- ทุนชำระแล้ว หมายถึง 
ทุนชำระแล้วที่หักส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและ/หรือส่วนต่ำจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
- STAR เป็นหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ 
อยู่ระหว่างพิจารณาการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีบริษัทหยุดประกอบธุรกิจ
______________________________________________________________________