รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ส.ค. 2564 09:06:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้ง IFEC NOK และ PACE ไม่นำส่งรายงานทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 2564
หลักทรัพย์
NOK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งรายชื่อบริษัทจดทะเบียนไม่นำส่งรายงานทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 
2564 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

 1. บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC)
 2. บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (NOK)
 3. บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PACE)

ทั้งนี้ ทั้ง 3 บริษัทอยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ (รายละเอียดตาม 
PDF File)
______________________________________________________________________