รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ส.ค. 2564 08:57:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลของ VI ด้วยความระมัดระวังรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน กรณี VI ไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 64 ในช่วงระหว่างเปิดซื้อขายชั่วคราวก่อนเพิกถอน
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (VI)
คำอธิบายรายการ                   :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลของ VI ด้วยความระมัดระวังรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน 
เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดซื้อขายชั่วคราวก่อนเพิกถอนหลักทรัพย์ของ VI ระหว่างวันที่ 6 - 17
สิงหาคม 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่ขึ้นเครื่องหมาย SP กรณีที่ VI ไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2564 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
______________________________________________________________________