รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ส.ค. 2564 21:13:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการ อนุมัติลดทุน เพิ่มทุน สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ RO และ PP (General Mandate) การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และกำหนด EGM ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข )
หลักทรัพย์
JCK
แหล่งข่าว
JCK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 16 ส.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 23 ก.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 30 ส.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 27 ส.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                     : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 16 ส.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 542,606,490
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 542,606,490
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม)          : 542,606,490
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 16 ส.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 651,388,342
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 651,388,342
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 434,258,895
   %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                : 20.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 217,129,447
  %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                 : 10.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 16 ส.ค. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นกู้แปลงสภาพ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด (PP)
 ชื่อบุคคลเฉพาะเจาะจงที่ได้รับจัดสรร          :
  Advance Opportunities Fund (AO Fund) and Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1)
  จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จัดสรร (หน่วย)         : 542,606,490
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
หุ้นกู้แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 542,606,490
  ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพ             
   ชื่อหุ้นกู้                    : หุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวของบริษัท เจซีเค 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
   อายุหุ้นกู้                    :
    3 ปี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้