รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ส.ค. 2564 12:44:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
หลักทรัพย์
KUN
แหล่งข่าว
KUN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 222,399,999
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 222,399,999
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม)          : 160,000,000
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 62,399,999
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นกู้แปลงสภาพ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จัดสรร (หน่วย)         : 120,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
หุ้นกู้แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 40,000,000
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นกู้แปลงสภาพ)         : 5,720 : 1
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหุ้         : 01 ก.ย. 2564
นกู้แปลงสภาพ (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ          : 31 ส.ค. 2564
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 1,000.00
  วันเสนอขาย                   : วันที่ 27 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564
  ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพ             
   ชื่อหุ้นกู้                    : หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
   อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น)         : 1 : 333.333333
   ราคาแปลงสภาพ(บาทต่อหุ้น)            : 3.00
   อายุหุ้นกู้                    :
    2 ปี 3 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
หมายเหตุ                      :
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : อื่นๆ
  รายละเอียดผู้ที่ได้รับการจัดสรร             :
    โดยบริษัทฯ 
จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
(Right Offering)
ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 1,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1)
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 120,000,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 120,000,000
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : KUN-W1
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 2.80
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  อายุ 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (KUN-W1)
หมายเหตุ                      :
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 28 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 12 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 11 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - การเพิ่มทุน
 - จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 -
สถานที่ประชุม                     : จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 12 พ.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 11 พ.ค. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)         : 10 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)          : 0.05
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก            :
มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.03
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)           : 0.08
การชดเชยกรณีเศษหุ้นเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                    : 24 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้